Tjänster

Chefscoaching

Syftet med coaching är att stödja chefer att utvecklas och att kunna använda sina nya insikter och redskap i sin roll på arbetsplatsen. (Se boken: ”Verktygslåda för chefer”)

Coaching är stödjande, utmanande och berikande!

Tillsammans med den som önskar coaching sätter Marie upp tydliga mål för den önskvärda utvecklingen.

Dessa mål följs upp och värderas efter hand. Hon ger beskrivande feedback, skapar utrymme för reflektion och ger stöd och inspiration till att finna alternativa lösningar på de problemområden som chefen tar upp.

Varje coaching byggs upp efter de unika behov och den speciella situation som chefen i fråga har.

Teamutveckling

Professionella team behöver ibland externt stöd för att utvecklas. Rollerna kan vara otydliga, teamets uppdrag likaså.

I all teamutveckling arbetar Marie Norberg med att stärka de enskilda medlemmarna i vad de kan bidra mer kraftfullt med. Alla oklarheter lyfts fram och hanteras.

Med det ökade antalet projektgrupper som idag har viktiga uppdrag i organisationerna är det viktigt att alla både kan vara trygga i sin egen roll och träna sin förmåga till olika typer av fruktbara samarbeten.

Ledningsgruppsutveckling

O-konsult arbetar med ledningsgrupper med det uttalade målet att utveckla arbetsformer som är effektiva och ger resultat.

En del i detta är att fokusera på kommunikation, hur analyseras olika frågeställningar, på vilka grunder fattas beslut, hur väl används de olika kompetenser som formar gruppen.

I processen erbjuder Marie Norberg verktyg och tekniker för att hantera gruppens arbetsmetoder på nya, utvecklande sätt.

I den ledningsgruppsutveckling som O-konsult genomför är varje steg lösningsorienterat.

Utbildningar

O-konsult har lång erfarenhet av att ge kortare utbildningar, heldag eller halvdagar med träningsmöjligheter emellan.

Teman är exv. svåra samtal, konflikthantering, meningsfull, motiverande feedback eller respektfull kommunikation på arbetsplatsen.

Metodiken är upplevelsebaserad där deltagarna får träna i mindre grupper. Detta kombineras med teori och konkreta tips.

Förändringsprocesser

Marie Norberg är rådgivare till nyckelpersoner inför stora förändringar.

Syftet är att hjälpa organisationen att undvika de vanligaste fällorna och finna den fungerande, minst smärtsamma vägen till den önskvärda och/eller nödvändiga förändringen.

Marie arbetar även med att ge stöd under genomförandet.